Tirana

About TIYP / Lidhur me këtë udhëzues

more than a year ago
The Tirana In Your Pocket city guide is the only dedicated English-language guidebook to Albania‘s capital, and is part of a Europe-wide series of acclaimed city guides. In Your Pocket guides are written for foreign travellers and residents, to provide honest, critical information that makes visiting the city easier for foreign visitors. As a private and commercial initiative, Tirana In Your Pocket has been written and researched by a team of local and foreign travel guide experts. The opinions in the guide are those of the writers, and are not in any way meant to glorify or denigrate the city, merely to point out the merits and shor tcomings that we think foreign travellers should know about. Every guidebook has its faults, so we appreciate any information that would lead to improving the next issue. Emails can be sent to tirana [at] inyourpocket.com.

Udhëzuesi i qytetit Tirana In Your Pocket (‚Tirana në xhepin tuaj‘) është udhëzuesi i vetëm në gjuhën angleze që i dedikohet kryeqytetit të Shqipërisë, dhe është pjesë e një sërë udhëzuesve të njohur të qyteteve në mbarë Evropën. Udhëzuesit in your pocket janë dizajnuar për udhëtarët e huaj dhe banorët, por thjeshtë që të sigurojnë informata të sinqerta kritike që e bëjnë vizitën në qytet më të lehtë për të sapoardhurit. Si një iniciative private komerciale, Tirana In Your Pocket është shkruar dhe hulumtuar nga një ekip i ekspertëve vendor dhe të huaj të udhëzuesve të udhëtimit. Mendimet në udhëzues vijnë nga ata, dhe në asnjë mënyrë nuk kanë për qël l im që të lavdërojnë apo denigrojnë qytetin, por thjeshtë që të tregojnë meritat dhe mangësitë të cilat ne mendojmë se udhëtarët e huaj duhet t‘i dinë. Çdo udhëzues i ka të metat e veta, prandaj ne do të çmonim çdo informatë që do të çonte në përmirësimin e botimit të ardhshëm. E-mailet mund të dërgohen në tirana [at] inyourpocket.com.
Read more

Comments

Connect via social media
Leave a comment using your email This e-mail address is not valid
Please enter your name*

Please share your location

Enter your message*
Top
City Essentials

Download our new City Essentials app

download 4.5